Privacy reglement

Bij verwerking van persoonsgegevens handelt het VSV Stad en Ommeland in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy reglement hebben wij vastgelegd over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelbinding

Het VSV Stad en Ommeland behandelt persoonsgegevens van bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Enkel de leden van de VSV Raad voor wie het uit hoofde van de functie binnen het verloskundig samenwerkingsverband nodig is dat zij kunnen beschikken over de persoonsgegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

 • Alle gegevens die jij tijdens je bezoek aan de website verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd.
 • Het VSV Stad en Ommeland verzamelt geen persoonsgegevens buiten de gegevens die je zelf doorgeeft.
 • Het VSV Stad en Ommeland deelt geen gegevens met derden, tenzij we dit expliciet kenbaar maken of jij ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
 • Op de website van het VSV Stad en Ommeland wordt geen informatie aangeboden die betrekking heeft op individuele patiënten.
 • Vragen om informatie worden doorgegeven aan personen binnen het verloskundig samenwerkingsverband die het meest aangewezen zijn om deze vragen te beantwoorden.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Het VSV Stad en Ommeland verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie;
 • Communicatie over opdrachten en/of (specifieke) uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Versturen van een nieuwsbrief en uitnodigingen;
 • Om je aanmelding als lid van het VSV Stad en Ommeland te verwerken;
 • Om je te informeren over (nieuwe) diensten, producten, webinars, bijeenkomsten, voorbeelden uit de praktijk en overige informatie op het gebied van de integrale geboortezorg;
 • Om je inschrijving als deelnemer van bijeenkomsten te verwerken;
 • Om je toegang te geven tot verschillende functionaliteiten op de website zoals het deelnemen aan werkgroepen, stellen van vragen en in contact komen met andere deelnemers;
 • Om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden per mail, telefonisch of post.

We gebruiken je gegevens en die van anderen verder om:

 • Anonieme gebruiksstatistieken samen te stellen;
 • Zoek- en surfgedrag te analyseren;
 • De website end e informatie op de website te verbeteren.

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan het VSV Stad en Ommeland de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voorletter(s);
 • Voor- en achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Geslacht (i.v.m. de aanhef);
 • Naam van de organisatie (werkgever, VSV, praktijk, ziekenhuis of anders);
 • (Zakelijk) adres, postcode en woonplaats;
 • Functie;
 • BIG-registratienummer;
 • Foto (na uitdrukkelijke toestemming)
 • Persoonsgegevens die je zelf invult in een open veld zoals in een werkgroep of contactformulier;
 • Inloggegevens (geen wachtwoorden);
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website.

Beveiliging

 • Alle personen die namens de VSV Raad van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Voor het besloten deel van de website hanteren wij een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.
 • Alle leden van de VSV Raad zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechtsgrondslag

 • Het VSV Stad en Ommeland informeert jou voorafgaand aan de gegevensverwerking door publicatie van ons privacybeleid op de website en door het expliciet vragen om toestemming tot gegevensverwerking o.a. via het contactformulier.
 • Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.
 • Je hebt recht om te weten welke gegevens van jou met welke persoon of partij binnen en/of buiten het verloskundig samenwerkingsverband uitgewisseld worden.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door partijen buiten het verloskundig samenwerkingsverband.
 • Je mag de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan en andere partij.

Klachten

Ben je het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen om tot een oplossing te komen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heb je vragen?

Heb je vagen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.