Wat is een VSV

Een verloskundig samenwerkingsverband is een groep samenwerkende zorgverleners die bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn betrokken, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden, echoscopisten, gynaecologen en kinderartsen. Zij stemmen af met elkaar en met andere zorgverleners, zoals de huisarts en Jeugdgezondheidszorg als de zwangere vrouw daarvoor toestemming geeft. 

Een verloskundigenpraktijk of een kraamzorgorganisatie kan lid zijn van meerdere VSV’s.

De doelstelling van een verloskundig samenwerkingsverband is het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de verloskundige zorgverlening in de gezamenlijke keten.

VSV Stad en Ommeland

De volgende leden zijn aangesloten bij het VSV Stad en Ommeland. Wij werken intensief samen aan optimale zorg voor de zwangere vrouw en haar omgeving.

 • Coöperatie Kraamzorggroep
 • De Kraamvogel
 • Echobureau Echotoon
 • Isis Kraamzorg
 • Kraamzorg Het Groene Kruis
 • KraamZus
 • Neeltje Verloskundigenpraktijk
 • Stadspraktijk Verloskundigen Groningen
 • Verloskees.nl
 • Verloskundigenpraktijk De eerste Stap
 • Verloskundigenpraktijk Laif!
 • Verloskundigenpraktijk Springtij
 • Verloskundige Phyline
 • WenS Vroedvrouwen
 • De afdelingen Verloskunde en Neonatologie van het UMCG

 

Samen met de zwangere en haar partner bouwen aan de beste zorg voor moeder en kind

Voor goede zorg binnen een verloskundig samenwerkingsverband is optimale samenwerking nodig. Binnen het VSV Stad en Ommeland gaan wij uit van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen alle zorgverleners en met respect voor ieders deskundigheid. Het doel van deze samenwerking is uiteraard om de beste zorg te leveren aan zwangere vrouwen en hun omgeving en dat vrouwen tevreden zijn over de zorg die zij hebben ontvangen.

Wij vinden het heel belangrijk dat vrouwen duidelijke en eenduidige uitleg krijgen en betrokken worden bij de keuzes die gemaakt kunnen worden ten aanzien van de zorg. Wij streven naar zoveel mogelijk continuïteit van zorg en waar mogelijk blijvende betrokkenheid en begeleiding door de eigen verloskundige, ongeacht of dit thuis is of in het ziekenhuis. Daarnaast delen wij onderling kennis en ervaring en organiseren gezamenlijke trainingen en bijscholing om ieders deskundigheid op een hoog niveau te houden.

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen

De leden van het VSV komen regelmatig bij elkaar om te overleggen over de samenwerking. Enerzijds via vergaderingen van het VSV bestuur, maar vooral ook bij de maandelijkse patiënten besprekingen en regelmatige VSV bijeenkomsten. Wij werken intensief aan gezamenlijke zorgpaden voor geïntegreerde zorg en dragen allemaal onze verantwoordelijkheid voor de implementatie van de zorgstandaard.

Ondanks dat er verschillen bestaan in de manier waarop de verschillende praktijken zijn ingericht en de manier waarop zij zwangere vrouwen begeleiden, is er uitstekende overeenstemming over de inhoudelijke aspecten van de zorg. Het overleg tussen de verschillende zorgverleners verloopt laagdrempelig en wij zijn altijd bereid om van elkaar te leren.

De verschillen tussen de individuele praktijken zien wij als een kracht van het VSV; zo heeft de zwangere vrouw immers altijd de keuze voor een zorgverlener die bij haar past.

Toekomstvisie

Het VSV Stad en Ommeland blijft hard werken aan implementatie van de zorgstandaard en uitbreiding van de mogelijkheden voor geïntegreerde zorg. Praktijken die geïnspireerd zijn door onze visie op samenwerken zijn van harte welkom om zich ook bij het VSV aan te sluiten. Samen blijven wij ons inzetten voor het belang van de zwangere vrouw, haar kind en hun omgeving.

 

VSV raad en VSV bestuur

De verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden in de VSV raad en het VSV bestuur. Zij komen regelmatig bij elkaar en zorgen voor de stroomlijning van de samenwerking. Zij  organiseren bijeenkomsten en coördineren de verschillende werkgroepen. Zij vertegenwoordigen het VSV op landelijke bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de Federatie van VSV’s en houden hun achterban op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van integrale samenwerking.

De VSV raad bestaat uit: 

 • Melanie Baas, arts in opleiding tot gynaecoloog UMCG
 • Marije Bennema, verloskundige Verloskees
 • Caroline Bethlehem-van der Woude, verloskundige Laif
 • Lindy van Breda Vriesman, bestuurder Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg
 • Liesbeth Bron, klinisch verloskundige UMCG
 • Rina Burgler, regie obstetrieverpleegkundige UMCG
 • Anita Faber, verloskundige Stadspraktijk Verloskundigen Groningen
 • Maureen Franssen, gynaecoloog perinatoloog UMCG en voorzitter VSV raad
 • Marja den Hollander, regie obstetrieverpleegkundige UMCG
 • Alie Gelissen, managing director cluster Vrouw-Kind UMCG
 • Henk ter Horst, kinderarts neonatoloog UMCG
 • Maryse Osté, arts in opleiding tot gynaecoloog UMCG
 • Diana Woltinge, projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Het VSV bestuur bestaat uit:

 • Marije Bennema, verloskundige Verloskees
 • Maureen Franssen, gynaecoloog perinatoloog UMCG en voorzitter VSV raad
CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.